POLİS MÜDAHALESİNDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI: MESLEKİ MALİ MESULİYET SİGORTASI

Hiçbir kimse bir başkasına bilerek ve isteyerek zarar vermek istemez aksi halde bu suç olur, bunun karşılığı olarak hukukta müeyyide / ceza olarak düzenlenmiştir.

Ancak eylemin sonuçları öngörülemeden de bir başkasına zarar verilmesi mümkündür ki bunun karşılığında ‘tazminat’ öngörülmüştür. Modern hukuk sistemlerinde kişilerin uğrayacakları zararların karşılanması için sigorta sistemi geliştirilmiştir, çoğu gelişmiş ülkelerde bu sistem etkin olarak kullanılır, bu yolla kişiler arasında gelişebilecek husumet ta işin başında önlenir.

Türk Hukukundaki en yaygın ve mecburi sigorta 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile getirilen mâli mesûliyet sigortasıdır (Madde 91). Her bir motorlu aracın trafiğe çıkabilmesi için bu sigortanın yaptırılması zorunludur. Motorlu aracın işletilmesi esnasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olunması durumunda zarar sigorta tarafından karşılanır, dolayısı ile bir taraflar arasında husumet oluşması önlenmiş ya da azaltılmış olur.

Bir diğer zorunlu sigorta 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile düzenlenmiştir. Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur (Madde 21). Özel güvenlik görevlileri görevlerinin icrası esnasında şayet üçüncü kişilere bir zarar verirlerse bu zarar söz konusu sigorta kapsamında tazmin edilecektir. Bu, özel güvenlik görevlileri ile üçüncü kişiler arasında anlaşmazlık çıkmasını önleyen, bir taraftan her iki tarafı diğer yandan da özel güvenlik sistemini koruyan çağdaş bir yaklaşımdır.

Kamu hizmetinin yürütülüşü esnasında oluşabilecek hatalar nedeniyle personeli ile hizmet alan arasında yaşanabilecek sorunları öngören ve bunları gidermeyi amaçlayan Sağlık Bakanlığının doktor hatalarına karşı hastaları güvenceye almak için düğmeye bastığı, Tam Gün Yasası’yla hekimlere ‘meslekî sorumluluk sigortası’ yaptırılacağı gazete sütunlarına yansımıştır (16.4.2009 Zaman). Tabip, uzman tabip ve uzman doktorların hizmet kusurundan dolayı hastalara verdikleri zararın karşılanacağı; özel ve devlet hastanelerinin, çalıştırdığı hekime, meslekî malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlü olacakları, serbest çalışan doktorların ise kendilerini sigortalatacakları belirtilmektedir. Sigorta yaptırmayan kurumlara, hekim başına 5 bin TL idari para cezası verileceği, meslekî sorumluluk sigortasını, Hazine’den sorumlu Devlet Bakanlığının yetki verdiği şirketlerin yapacağı, özellerde çalışanların sigorta priminin yarısının hastane, yarısının hekim tarafından ödeneceği, kamuda ise bu primin yarısının döner sermaye, yarısının doktorlar tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir. Nihayet, 21.01.2010 gün ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1219 sayılı Kanuna ek madde eklenmiş, kamu ve özel ayrımı yapılmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunluluğu / güvencesi getirilmiştir (Ek Madde 12).

Özel güvenlik görevlisi ve tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar gibi polis ve jandarma tarafından yerine getirilen görev ve hizmetlerde de hizmet kusuru diyebileceğimiz yanlışlıklar nedeniyle kişiler zarar görebilmekte, zor ve silah kullanma, arama ve el koyma başta olmak üzere kolluk yetkilerinin kullanılması esnasında ve / veya sonucunda zarar(lar) doğabilmektedir. Özellikle zor ve silah kullanma sonucu maddi zararlar yanında yaralanmalar meydana gelmekte, ölümler yaşanabilmekte, hatta üçüncü kişiler de zarar görebilmektedir. Biraz düşünüldüğünde bunun pekçok örneği hatırlanabilir. Bu konuda İçişleri Bakanlığı aleyhine acılan davaları ve verilen mahkeme kararlarını incelemekte ve hatırlamakta yarar vardır. Kimi zaman tazminat kararı verilmekle birlikte bazı davalar reddedilebilmektedir. Ancak davalar nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın ironik olan, hizmet için var olan bir kurumun vatandaşı ile davalı duruma düşmesidir.

Bir yandan kolluk yetkisinin kullanımı nedeniyle üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek zararlarının karşılanması diğer yandan isabetli olmayan, kötü uygulama nedeniyle güvenlik personelinin kendilerinden talep edilebilecek zarar(lar) ile kurumlarınca polis ve jandarmaya yapılacak rüculara karşı meslekî malî sorumluluk sigortası müessesesinin güvenlik hizmetinde de kurulması, böylece hem güvenlik personeli hem de vatandaş güvenceye kavuşturulması gerekir. Bu yapıldığı takdirde; çok önceden motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibini, özel güvenlik hizmeti veren özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketlerini, en son olarak da tabipleri, diş tabiplerini ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanları ve bunlardan hizmet alanları koruyan devlet, bu kez bizatihi kendisini ve kendi adına güvenlik hizmeti veren kurumları da korumuş, bunun da ötesinde devletin aslî görevlerinden biri olan güvenlik hizmetinin veriliş biçiminden zarar görenleri de önemsemiş ve korumuş olacaktır. (Yılmaz, 2009)

Her Yeşil Işıkta Tek Araç Geçişi

Yollardaki işaret levhası, yol çizgisi ve trafik lambası gibi üst yapı ya da bir başka ifade ile donanım sürücüler için adeta birer can simididir. Bunların olmadığı yerlerde özellikle ‘başkasına saygı gösterme’ zaafiyeti de varsa ‘gözü açık’ davranma adına trafik tehlikeye düşürülmektedir.

Sürücüleri en zora sokan hususlardan biri, tali yoldan ana yola katılımdır. Hem tali yolda hem de ana yolda şayet trafik lambası varsa mesele yok; sürücüler kendi yönlerindeki trafik lambasının ışığına göre davranırlar ve büyük oranda bir sorun çıkmaz. Ancak tali yolun katıldığı yol bir otoyol ya da yüksek yoğunluklu bir yol ise özellikle ana yola trafik lambası kurulamaz, zira ana yolda trafik kesintisiz devam etmelidir.

Bu durumda en uygun çözüm ne olabilir? Bu konuda ABD’de başarı ile uygulanan ‘her yeşil ışıkta bir araç geçişi’ kuralı dikkate değer bir `iyi uygulama örneği`dir. Tali yoldan ana yola katılımda uygulanan ‘her yeşil ışıkta tek araç geçişi’ kuralı sadece hafta içi günlerde, sabah ve akşam trafiğin yoğun olduğu birkaç saat diliminde güvenli sürüş ve katılım imkanı vermektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki ana yolda, tali yol katılımı olmadan önce sağ şerite bir fazla şerit daha eklenmiştir ki katılım noktasında trafik şişmesi ve sıkışıklığı olmasın.
Ayrıca tali yol kesinlikle tek şeritlidir, bu da katılım noktasında yığılmayı onlemektedir.

İkinci olarak, tali yolun ana yola katılım noktasında yolda kesintisiz bir çizgi bulunmaktadır, bu çizgi araçların duracağı noktadır ve trafik işaret levhası ile de desteklenmiştir.

Üçüncü olarak tali yolda, sol tarafta iki adet trafik levhası bulunur ki bunlardan biri kesintisiz bir çizgiyi destekleyen ‘kırmızı ışıkta dur’ ikazıdır, diğeri de ‘her yeşil ışıkta tek araç geçecek’ uyarısıdır.

Dördüncü olarak, tali yolun sol tarafında, trafik levhalarının yanında bir de trafik lambası vardır; bu lamba periyodik olarak ‘kırmızı’ ve ‘yeşil’ yanar.

Tali yolda seyreden bir araç, ana yola katılım noktasına yaklaştığında kesintisiz çizgiye geldiğinde `kırmızı` ışıkta durmak zorundadır, ancak trafik lambası ‘yeşil’ yandığında hareket eder. Bu yeşil ışık sadece tek bir araca geçiş hakkı verir. Bir başka aracın sürücüsünün ‘uyanıklık’ yapması söz konusu olamaz, ‘erken öten horoz’ misali kamera kaydına dayanan ‘ceza makbuzu’ kural ihlali yapan her araç sahibinin adresine gelir.

‘Trafikte saygı’ sürücüler için gereklidir; öncelikle ‘kurallara saygı’ ki her kural özenle belirlenmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak “özellikle yaya`ya ve sonra da diğer sürücüye saygı”.

Trafikte bir başka husus bundan daha da önemlidir ki o da yollarda işaret levhası, yol çizgisi ve trafik lambası gibi üst yapı ya da bir başka ifade ile donanımın eksiksiz olarak tesis edilmesi. Bu konuda o yolun bakım ve onarımından sorumlu olan karayolları idaresi ya da özel idare ve belediye gibi yerel yönetim. Bu konuda eksiklik ve ihmal söz konusu ise sürücülerin saygılı olmalarını beklemek beyhudedir.

En nihayetinde ise kural ihlallerini fotograf ile tespit etmek ve kural ihlal eden herkese, kartvizitine bakmaksızın gerekli müeyyideyi uygulamak gerekir.

20130504-231152.jpg

 

Washington’da Rizeli Polis Memuru

Star Gazetesi
03 Mayıs 2013 Cuma 11:36
Namık GÖZ/ BURSA, (DHA)

‘GREEN Card Lottery’ ile 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Rizeli Hakan Hüseyin Karaali, Washington DC’deki polis akademisini bitirerek kentte görev yapan tek Türk polisi oldu. Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği Emniyet Müşaviri, eski Bursa Emniyet Müdürlerinden Halil Yılmaz, Karaali’nin Washington’daki yemin törenine katılarak kendisini ilk kutlayan Türk yetkili oldu. Halil Yılmaz, töreni sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan da duyurdu.
DHA muhabirinin telefon ve elektronik posta aracılığıyla iletişim kurduğu Hakan Hüseyin Karaali aslen Rizeli olduğunu, Ailesinin İstanbul Maltepe’de oturduğunu belirtti. 1994 yılında Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduğunu kaydeden Karaali, ABD’ye 2001 yılında Green Card piyangosu ile gittiğini ve 11,5 yıldan beri Amerika’da oturduğunu anlattı. Karaali polis olmasını da, “Kelimenin tam anlamıyla azmettim. Allah da yolumu açtı, nasip oldu” sözleriyle özetledi.

‘YALAN MAKİNESİNE BİLE BAĞLANMIŞ

Akademiye kabul edilmesinin 2.5 yılını aldığını kaydeden Karaali polisliğe gidiş sürecini şöyle anlattı:
“Başvurudan sonra İngilizce yeterlilik sınavını geçtim. Ondan sonra bayağı bir geçmiş araştırması yaptılar. Yalan makinesi bağlanmaktan tut, fiziksel yeterlilik, dürüstlük ve psikolojik sağlamlık testleri. Daha sonra beni cep telefonumdan arayıp, ‘Tebrikler Sayın Karaali, Washington DC Polis akademisine kabul edildiniz’ diye haber verdiler. Ben oradan sonrasının, sadece hazırlanma kısmı olduğunu zannediyordum. Nerede? 2 büyük fiziksel, 17 akademik test, silah eğitimleri, testlerden geçtim ve sonunda mezun olmayı başardım.”

‘MÜSLÜMAN OLMAM İŞİME YARIYOR’

Çalışma düzeni ve mesai saatlerinin bu aylarda en zor dönem olduğunu ifade eden Karaali, 21.30- 06.00 saatleri arası çalıştığını, Salı ve Çarşamba akşamları da izinli olduğunu belirtti. Türk olmasının mesleğine hiçbir olumsuz etkisini görmediğini de vurgulayan Karaali, şöyle devam etti:
“Çünkü sıradan Amerikalı beyazı, siyahı, Çinli ve Latini biliyor o kadar. Ama Türklüğü bilene denk geldin mi de onun da tadı başka oluyor. Allah şahit, benim yerime hava atıyorlar, Söylememe gerek kalmıyor. En cok Müslüman olmam işime yarıyor. Bir olaya müdahale ederken, tutuklama yaparken işi ırkçılığa çekmeye çalışana soyadımı göstermem yetiyor. İslamiyeti daha çok biliyorlar. Ne kadar iyi İngilizce konuşursam konuşayım nihayetinde aksanım var. o yüzden insanlar soruyor ‘neredensin’ diye tek cevabım oluyor ‘Ben Türküm.'”

TÜRK POLİSİNE ÖNERİLER

Karaali, Türk polis teşkilatıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını, ama işin içinde olunca aksayan yönlerini görmeye başladığını kaydederek şunları anlattı:
“Çünkü gazete ve TV de gördüğüm kadarıyla, Türk Polis Teşkilatı’nın polis memurları lehine acil olarak yapılması gereken değişiklikler var. Özelikle polisin kendi güvenliği için. En başta o tutukluyu önden kelepçelemek deliliğine son vermek gerekir. Kesinlikle eller arkadan kelepçelenmeli, mahkemeye elleri kelepçesiz getirip götürmeler, öyle yanlış uygulamalar ki.”

‘POLİSİ İTMEK TUTUKLANMA NEDENİ’

Polisin kavgaya müdahale ederken, tarafları sakinleştirmekle uğraşmasına da bir anlam veremediğini belirten Hakan Hüseyin Karaali şöyle devam etti:
“Polisi itmeye çalışıp kavgaya devam etmek isteyenler veya polis soru sorarken takmayanlar çok garip. Sadece bunlardan biri Amerika’da direkt tutuklanma nedeni. Polisin işi her ne sebeple olursa olsun kavga edene, toplumun huzurunu bozana fırsat vermemek. Hele aile içi olaylarda hiç taviz yok. Sistem, uzak durma emri ve takibi, telefon açmayı, mesaj atmayı bırak, üçüncü kişiler aracılığıyla görüşmeyi yasaklıyor. Sıkıysa aksi şekilde davran. Mutlaka hapistesin. En güzeli saldırıya uğrayan ‘yok davaci değilim’ dese bile tutuklusun. Devlet kendine yapılmış kabul ediyor.”

‘ADIM POLİS KARAALİ OLDU’

ABD’de tanıdığı Türklerle boş zamanlarında bir araya geldiğini anlatan Karaali, “Akademiye kabulümden sonra adim Polis Karaali oldu. Bilmeyenlere söylediğimde ise çok hoş karşılanıyor. Geçenlerde bir Türk aileyle 5 dakika konuştuktan sonra birbirimizin Türk olduğunu ancak fark ettik” dedi.
Türkiye en son 2010 yazında geldiğini kaydeden Karaali, “İnşallah bir gün hizmet için de Türkiye’ye gelirim” diye konuştu.

20130504-065220.jpg

Mesai Saati Dışında Özel Güvenlik Hizmeti

Liberalizmin tüm boyutlarıyla yaşandığı, bu kapsamda özel güvenlik hizmetinin ve şirketlerinin de son derece yaygın olduğu ABD’de hemen tüm eyaletlerde Polis tarafından da özel güvenlik hizmeti verilmektedir.
Sadece Mahalli Polis (County Police) değil Eyalet Polisi (State Police) mensupları da mesai saatleri dışında üniformaları (tam donanımlı) ve kendi zimmetlerindeki resmi polis araçları ile birlikte herhangi bir markette ya da alışveriş merkezinde -adeta bir özel güvenlik görevlisi gibi- saat ücreti karşılığı (özel) güvenlik hizmeti verebilmektedir.
Polisin saat ücreti karşılığı özel güvenlik hizmeti vermesi Polis Teşkilatı ve Meclis tarafından da teşvik edilmektedir. Bu şekilde Polislerin şahsi kazançlarının ve gelirinin artması söz konusu olduğu gibi, o market ya da alışveriş merkezinin bulunduğu bölgeye o zaman diliminde görevli olan bir polis ekibini görevlendirmeye gerek kalmayacağı için Polis Teşkilatı da kazançlı çıkmakta, hem “kurumsal memnuniyet” hem de “personel memnuniyeti” olmaktadır.
Ayrıca bu konunun özel güvenlik şirketlerine de ‘kaliteli bakış açısı’ öğreteceği ifade edilmektedir. (Çalışır 2013)
Çok değil birkaç ay önce bile değil ifade etmek akla bile getirilmeyen konuların hayata geçirildiği Ülkemizde bu konularda da yenilikci (inovatif) yaklaşımlara ihtiyaç yok mu sizce?
Kanımca tek yapmamız gereken ‘başka nasıl yapılabilir’ yaklaşımı.
Referans:
1. 2007 yılında Florida Eyaleti Miami’de bir markette gördüğüm, o anda özel güvenlik hizmeti vermekte olan bir polis memuru ile yapmış olduğum kısa görüşme
2. 2012 yılında Virginia Eyaleti Fairfax County’de çekilen aşağıdaki fotoğraf, fotograftaki Polis ve Fairfax County Emniyet Müdürü ile yaptığım sobbet

20130430-164149.jpg

Polis Kontrolü

Özellikle son yıllarda gazete ve televizyonlarda Polis’in görevini yapmasının engellenmesi hatta saldırıya uğraması ve yaralanması / şehit edilmesi gibi haberler sıklıkla görülmeye başlamıştır.
Hem ülkemizde hem de Avrupa’da ve Amerika’da Polis, ‘kanun uygulama’ mesleği ve kurumu olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle Polis, ‘devlet’ adına ve Yeşilçam filmlerine de yansıyan biçimiyle ‘kanun namına’ görev yapmaktadır. Atatürk de Polis ve Jandarma’yı ‘Devletin kanunlarına karşı gelenlerin çarpıp parçalanacağı ‘kalkan’ olarak nitelendirmiştir.
Devlet, zımmi bir sözleşme ile bir arada yaşayan tüm vatandaşları kuşatan şemsiyedir adeta, devamı ise yasaların eşit ve objektif bir şekilde uygulanması ile mümkündür. Bu, kanun uygulayıcıların profesyonelliği ile sıkı sıkıya bağlıdır. Profesyonellik, bir anlamda işin iyi yapılması da demektir. Özgürlük ve güvenlik dengesini korumak zorunda olan Polis, uygulamaları ile temel insan hak ve özgürlüklerini koruyacak, bununla birlikte güvenliği de sağlayacaktır. Bu, son derece zor bir iştir. Polis, anarşi ile zulüm arasında dengedir, polislik de bir risk yönetimi sanatıdır.
Bu noktada en can alıcı uygulama, ‘şüphelenilen bir aracın durdurulması’ prosedürüdür. Durdurma, temel insan hak ve hürriyetleri ilgili önemli bir konudur. Hem durduran (Polis) hem de durdurulan (Kişi) açısından hak ve sorumluluk gerektirir.
ABD’de Polis, resmi araçta tek başına görev yapar. Ancak polis aracı, tüm sisteme erişebilen bilgisayar donanımı yanında haberleşme, ses ve siren, aydınlatma ve görüntü kayıt sistemleri, uzun menzilli ateşli silah ve nezarethanesi ile adeta gezici (mobil) bir polis merkezidir.
Bazen görünürlüğü sağlamak için tepe lambası en alt seviyede açılabilir.
Devriye hizmetini yürütmekte olan bir polis, bir araçtan şüphelendiğinde ya da aranan eşgal bilgilerine uyan bir aracı gördüğünde tepe lambasının ayar düzeyini ‘durdurma ikazı’ seviyesinde açar, bu konumda tepe lambası en üst seviyededir.
Seyir halinde olan bir kişi, arkasındaki polis aracının tepe lambasının tümüyle açık olduğunu gördüğünde, bunun anlamının ‘dur’ olduğunu bilir. Derhal süratini düşürür, güvenli bir şekilde sağa geçer ve durur, aracının motorunu durdurur, arabadan inmeden ve elleri aracının direksiyonunda olduğu halde bekler.
Bu arada Polis:
. Hangi aracı nerede durdurduğu hakkında telsizle bilgi verir.
. Durdurduğu aracın arkasında, ancak güvenli bir mesafede durur.
. Polis aracının burnu hafif sola doğrudur ki acil bir şekilde hareket edilmesi gerektiğinde derhal yola çıkılabilsin.
. Polis aracı çalışmaya devam etmektedir ve tepe lambası da üst seviyede açıktır.
. Durdurduğu aracın plaka bilgilerini bilgisayardan sorgular.
. Bilgisayar sorgusunda araç sahibi hakkında suç ve ceza kaydı çıkar ise telsizle takviye ekip talep eder.
. Takviye ekip talep etmiş ise bu(nlar) gelene kadar kendi aracından inmez, bekler.
. Yalnız ya da talep etmiş ise takviye ekip(ler) ile birlikte durdurduğu araç sürücüsünün yanına -kendi güvenlik tedbirini en üst seviyede alarak- yaklaşır.
. Araç sürücüsü -Polis talimat vermeden- aracından inmeden görüşme başlar.
. Araçta bulunan kamera kayıttadır.
. Tüm süreç boyunca 1. derecede önemli konu Polis’in şahsi güvenliğidir. Zira Devlet adına iş yapılmaktadır, Devlet zarar görmemelidir.
İdare polis aracını ve bunun donanımını en uygun biçimde -kanun uygulayıcı- Polise sunmuştur, uygulama kurallarını da belirlemiştir.
Gerekli durumlarda İdare ya da Hakim tarafından kamera kayıtları incelenerek denetim de sağlanmaktadır.
Polise ve kişilere düşen kurallara uymaktır.
ABD, kurallar ülkesidir; kim olursanız olun kimliğiniz önemli değildir, önemli olan kurallara uymaktır. Kişiler -kurallara uydukları takdirde- özgürdür.

20130428-221516.jpg

20130429-001853.jpg

Ücret Karşılığı Güvenlik Hizmeti

Ülkemizde Polis tarafından verilen güvenlik hizmetinin ücretsiz olduğu herkes tarafından bilinen bir durumdur hatta bunun aksi akla bile gelmez.
Herşeyi devletten bekleme alışkanlığı en çok da güvenlik alanında kendini göstermektedir. Bu nedenle 1980’li yılların başında hukukumuza giren ‘özel güvenlik’ Ülkemizde yeterince geliş(e)medi de denilebilir.
Özel güvenlik hizmetinin ve şirketlerinin son derece yaygın olduğu ABD’de Polis tarafından verilecek bazı hizmetlere de bir ücret ödenmektedir. Nasıl mı?
ABD Virginia Eyaletinde, polisin önlem almasını talep eden kişi ve kurumlar Polis Teşkilatına belli bir ödeme yapmak durumundadır. Bu ödemeden sonradır ki Polis Teşkilatı da gerekli güvenlik önlemini almaktadır.
Örneğin bir yol tamiratı nedeni ile trafik güvenliğinin sağlanması gerekli olabilir. Bu durumda yol yapımı ya da tamiratından sorumlu müteahhit firma Polis Teşkilatına başvurarak yol güvenliği talep edebilir ya da Polis Teşkilatı yol güvenliğinin sağlanması için önlem alınmasıni isteyebilir.
Bir başka örnek; alışverişin yoğun olacağı zaman dilimlerinde alışveriş merkezi yönetimi, alışveriş merkezinde Polis Ekibi görevlendirilmesini talep edebilir.
Bu ve benzeri taleplerle ilgili olarak Polis Teşkilatı, alacağı önlemle ilgili olarak ne kadar ödeme yapılması gerektiğini talep sahiplerine bildirir, resmi hesaba yapılan ödeme sonrası talebe uygun görevlendirme yapılır.
İşin özü şu ki, her konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da ‘ilave talep’ mümkündür ama bunun da bir ‘bedeli’ söz konusudur.

20130423-223924.jpg

20130423-223958.jpg

Öğrenci Servisi; Güvenli İniş & Biniş

Türkiye gibi bazı ülkelerde hemen her konunun ve sorunun çözümü polis’den beklenir, polis de bunu adeta bir ‘öğrenilmiş çaresizlik’ gibi kendi işi olarak görür. Bu nedenle polis teşkilatı dayanilmaz bir iş yukü altında ezilir durur.
Mesela, öğrenci taşımacılığı / servisi ve bu bağlamda çocuklarımızın servislere binişleri ve inişlerindeki yol güvenliği önemli bir konudur. Her konuda olduğu gibi bu konuda da çözüm, özellikle okullarda polis görevlendirilmesi olmaktadır.
Peki bu doğrumudur, hemen her ülkede böyle midir?
ABD Virginia Eyaletinde gördüğüm bir uygulamayı paylaşmak istiyorum:
Öğrenci taşımacılığı turuncu renkli otobüslerle yapılmakta, bunların her yönünde ‘öğrenci servisi’ yazıları bulunmaktadır, yanlarında ilave flaşörlü lambalar ve üstünde de tepe lambası vardır. Sadece sağ önde tek bir kapı bulunmaktadır ve kapı sürücü tarafından açılıp kapatılmaktadır. Sürücüler uygun sürücü belgesi sahibidir ve bu süreçte güvenlik soruşturmaları da yapılmıştır zımmi olarak.
Servis otobüsü belli bir durakta öğrenci almak ya da inmek amacıyla durduğunda tüm lambaları kırmızı renkte yanmakta ve sol ön yan tarafta bulunan ‘dur’ levhası önden ve arkadan görülecek şekilde açılmaktadır. Bu andan itibaren tüm yönlerden gelen trafik durmak zorundadır ve durmaktadır da. Ardından, elinde bayrak olan bir kişi (ki bu da öğrencidir) inerek otobüsün önüne geçip ellerini her iki yana açarak ‘trafiğin kapalı olduğu’ bilgisini ve işaretini yenilemektedir. İşte bu andan sonradır ki otobüsten öğrenciler inmeye başlamakta ve bir kısmı yolun karşı istikametine geçmektedir. Otobüsten öğrenciler indikten ve kaldırıma geçtikten sonra bayraklı şahıs otobüse biner ve daha sonra otobüsün sol ön yanındaki ‘dur’ levhası kapatılır. Otobüs hareket ettikten sonra her yöndeki araçlar da kendi yönlerindeki trafik ışığına göre hareket eder.
Tüm bu süreçte polis yoktur ancak herhangi bir güvenlik sorunu da yaşanmaz. Zira her kurum kendi üzerine düşeni yapmıştır, bu bağlamda öncelikle öğrenci servis otobüsünün tüm donanımı eksiksizdir. Sürücü eğitimlidir ve güvenlik soruşturması yapılmıştır. Bir öğrenciye sorumluluk verilmiş ve bu konuda eğitilmiştir. Diğer öğrenciler kurallara uymaktadır. O esnada her yöndeki sürücüler kurallara uymaktadır, sabırla beklemektedir, inanmaktadırlar ki kendi çocukları da başka bir serviste aynı şekilde güvendedir.
Kim bilir, işin esası bir işi ucundan tutarak değil adam gibi yapmak; bunun için doğru kural koymak, tüm gereklerini yerine getirmek ve takip etmek, ardında gerektiğinde ödüllendirmek, gerektiğinde de cezalandırabilmek.
Güzel ülkemin güzel çocukları da güven içerisinde iyi ve çağdaş bir eğitimi hakediyor.

20130420-091958.jpg

Atlı Polis

ABD’de birçok yerde atlı polis hizmet ile hizmet veriliyor: Başkanlık ikametgahı White House çevresi başta olmak üzere, parklar ve mesire alanlarında, plajlarda güvenliğin sağlanması amacıyla yerine getirilen ‘devriye’ hizmetlerinde ‘atlı polis’ başarı ile görev yapıyor. Aynı zamanda kişilerle, özellikle de çocuklarla iyi bir iletişim kurularak PR’da yapılıyor.
Ülkemizde de temeli çok eskilere dayanan atlı polis Ankara, Antalya, Muğla başta olmak üzere bazı illerimizde hizmet vermektedir. Bunun pekçok il ve ilçede yaygınlaşması; törenlerde, devriye hizmetlerinde, toplantı ve gösteri yürüyüşleri önlemlerinde kullanılması ve hatta Emniyet Teşkilatı içerisinde sosyal ve sportif etkinliklerde istihdamı yararlı olabilir.

20130416-220816.jpg

20130416-220950.jpg

20130416-221027.jpg